Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Laatimispvm: 3.10.2022
Päivitetty 3.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Kai Sinkkonen
Osoite: Koukkutie 33 a 3
Sähköposti: kai.sinkkonen@gmail.com

2. Rekisterin nimi

huippuosaaja.fi -jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:

- Koko nimi
- Yrityksen nimi
- Osoite
- sähköposti

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Salasana (Cryptattu niin, ettei sitä voi selkokielellä lukea)
- Paikkakunta
- Muut annetut tiedot
- Palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä palvelun jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa huippuosaaja.fi jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla huippuosaaja.fi omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivua omaa paneli -> asetukset vasemmassa sivussa.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia huippuosaaja.fi jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla huippuosaaja.fi omalla käyttäjätunnuksella. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Käyttäjätuki, huippuosaaja.fi

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää huippuosaaja.fi jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.